2/17 Northern Illinois vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 10 am
2/17 Chicago State vs. Northern Illinois (Phoenix, Ariz.) 2 pm
2/18 Northern Illinois vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 2 pm
2/19 Chicago State vs. Northern Illinois (Phoenix, Ariz.) 1 pm
2/24 Northern Illinois vs. tba (Norman, Okla.)
2/25 Northern Illinois vs. tba (Norman, Okla.)
2/25 Northern Illinois vs. tba (Norman, Okla.)
2/26 Northern Illinois vs. tba (Norman, Okla.)
3/3 Northern Illinois @ SIU Edwardsville
3/4 Northern Illinois @ SIU Edwardsville DH
3/5 Northern Illinois @ SIU Edwardsville
3/7 Northern Illinois @ Iowa
3/10 Northern Illinois @ Saint Louis 6 pm
3/11 Northern Illinois @ Saint Louis 2 pm
3/12 Northern Illinois @ Saint Louis 12 pm
3/14 Northern Illinois @ Illinois 4 pm
3/17 Northern Illinois @ Michigan 4 pm
3/18 Northern Illinois @ Michigan DH 12 pm
3/19 Northern Illinois @ Michigan 1 pm
3/21 Northern Illinois @ Notre Dame 6 pm
3/24 * Northern Illinois @ Toledo 3 pm
3/25 * Northern Illinois @ Toledo 1 pm
3/26 * Northern Illinois @ Toledo 1 pm
3/28 Northern Illinois @ UIC 4 pm
3/31 * Bowling Green @ Northern Illinois 3 pm
4/1 * Bowling Green @ Northern Illinois 1 pm
4/2 * Bowling Green @ Northern Illinois 1 pm
4/4 Milwaukee @ Northern Illinois 3 pm
4/7 * Northern Illinois @ Buffalo
4/8 * Northern Illinois @ Buffalo
4/9 * Northern Illinois @ Buffalo
4/11 UIC @ Northern Illinois 3 pm
4/14 * Kent State @ Northern Illinois 3 pm
4/15 * Kent State @ Northern Illinois 3 pm
4/16 * Kent State @ Northern Illinois 1 pm
4/18 Northern Illinois @ Indiana State
4/21 * Northern Illinois @ Evansville 6 pm
4/22 * Northern Illinois @ Evansville 2 pm
4/23 * Northern Illinois @ Evansville 1 pm
4/26 Minnesota @ Northern Illinois 3 pm
4/28 * Ball State @ Northern Illinois 3 pm
4/29 * Ball State @ Northern Illinois 1 pm
4/30 * Ball State @ Northern Illinois 1 pm
5/2 Northern Illinois @ Valparaiso
5/5 * Northern Illinois @ Central Michigan
5/6 * Northern Illinois @ Central Michigan
5/7 * Northern Illinois @ Central Michigan
5/12 * Eastern Michigan @ Northern Illinois 3 pm
5/13 * Eastern Michigan @ Northern Illinois 1 pm
5/14 * Eastern Michigan @ Northern Illinois 1 pm
5/16 Northern Illinois @ Milwaukee
5/18 * Northern Illinois @ Miami (Ohio) 6 pm
5/19 * Northern Illinois @ Miami (Ohio) 6 pm
5/20 * Northern Illinois @ Miami (Ohio) 1 pm

 

About The Author Phil Stanton